Datumsatta utbildningar: 12 st

Heta Arbeten

Kursen vänder sig till dig som arbetar tillfälligt med heta arbeten och leder fram till godkänt certifikat på fem år utfärdat av svenska Brandförsvarsföreningen enligt försäkringsbolagens krav.

 • Plats: Räddningstjänsten i Halmstad
 • Nästa tillfälle: 2020-09-23

Truckförarutbildning A+B (interaktiv teoridel)

Utbildningen är en interaktiv truckförarutbildning där teoridelen görs som självstudie på webben. De praktiska övningarna genomförs tillsammans med utbildare och övriga utbildningsdeltagare och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-09-23

Traversförarutbildning enl ISO 9926-1

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om handhavande, lastkoppling samt materialhantering. Utbildningen innehåller både teori och praktiska övningar.

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-09-24

Lift- och fallskyddsutbildning

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper om och handhavande av mobila plattformar. Utbildningen ger dig även viktig kunskap om vad som gäller för arbete på hög höjd i form av fallskyddsutrustning,...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-09-25

Brandskyddskontrollant

På denna utbildning får deltagarna lära sig att identifiera och åtgärda brandrisker samt hur man utför kontroller av brandskyddet.

 • Plats: Räddningstjänsten (BAS), Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-09-30

Hjullastarutbildning, industriell hantering

Hjullastarutbildning där du efter godkända prov erhåller utbildningsbevis godkänt av Arbetsmarknadens parter samt Yrkesinspektionen (TLP-2010)

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 7h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-05

Ansvarskurs

Ansvarar du för truckar, liftar och traverser på din arbetsplats? Då är det här utbildningen för dig. Vi går igenom regelverken och varvar föreläsning, diskussion, övningsuppgifter med senarier...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-09

ADR 1.3

Alla personer som är involverade i transport av farligt gods ska ha fått ADR 1.3-utbildning innan de utför arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods.

 • Plats: TEK Kompetens, Slottsmöllan 10B, Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-14

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen är framtagen av SVEBRA och Sveriges Byggindustrier och...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Nästa tillfälle: 2020-10-21

Truckförarutbildning repetition (teori)

Kursen ger dig som genomgått utbildning för motviktstruck en uppdatering av dina teoretiska kunskaper. Efter några år kan det vara klokt att uppdatera och fräscha upp sina kunskaper, vilket bidrar...

 • Plats: Windings Utbildningscenter, Idévägen 27, 312 62 Laholm
 • Längd: 3h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-23

Systematiskt brandskyddsarbete - SBA

Systematiskt brandskyddsarbete handlar om att skydda människorna, verksamheten och företagets goda rykte. Du har ett ansvar här. Både moraliskt och enligt lagen. På våra utbildningar får enkla verktyg...

 • Plats: Räddningstjänsten (BAS), Halmstad
 • Längd: 4h
 • Nästa tillfälle: 2020-10-28

Föreståndare brandfarlig vara- mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt...

 • Plats: Räddningstjänsten (BAS), Halmstad
 • Längd: 8h
 • Nästa tillfälle: 2020-11-25
Ej datumsatta utbildningar: 20 st
Nedanstående utbildningar kan du se som en idébank. Genomförande av utbildningar styrs av efterfrågan, så gör en intresseanmälan om det är något som motsvarar dina behov.

Allmän Brandkunskap

Kursen ger deltagaren kunskaper att förebygga samt minimera konsekvenserna vid brand. Utbildningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska övningar.

Anläggningsskötare - Brandlarm

För skötsel och underhåll av anläggningen ska det finnas minst två av anläggningsägaren utsedda personer (anläggningsskötare). Dessa ska ha erforderlig utbildning och ha möjlighet att avsätta...

Anläggningsskötareutbildning

Syftet med utbildningen är att ge er kunskap om regler funktioner och hantering av era automatiska brandskyddsanläggningar, så att skötsel kan ske på ett säkert sätt. Utbildningen bör genomföras...

Arbete i slutna utrymmen - grund

Utbildning i lagar och regler samt säkerhet kring arbete i slutna utrymmen.

Arbete på väg (APV) Steg 1.1-1.3

Att utföra arbeten på och intill vägar innebär vissa risker som du måste känna till och du ska ha kunskap om hur du förebygger att olyckor sker. Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför...

Brandskyddsansvariga

Brandskyddsansvariga ger dig de kunskaper som krävs för att kunna vara brandskyddsansvarig på din arbetsplats och leda en brandskyddsorganisation.

Elansvar översikt

Kursen ger dig en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete

Utbildningen ger dig insikt om vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas, samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar. Utbildningen ger dig även en...

Elsäkerhet

Utbildning kring vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar.

Elsäkerhet vid yrkesmässig verksamhet

Kursen ger dig en inblick i den svenska ellagstiftningen och gör att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns. Dessutom erhåller du kunskaper om de faror som kan...

ESA 17

Elsäkerhetsanvisningarna (ESA) är ett verktyg för att förebygga skador till följd av el och som klarlägger både organisation och roller samt vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. Det är ett...

Fallskyddsutbildning

Här lär du dig allt du behöver veta om personligt fallskydd. När den skall användas och hur den skall användas. Utbildningen börjar med teori och avslutas med praktik där du får öva på firning och...

Föreståndare brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarliga varor krävs enligt lag tillstånd om mängden överskrider vissa volymer. Om tillstånd krävs behövs det då även en föreståndare för dessa varor, som ska ha tillräcklig...

Föreståndare brandfarlig vara på bensinstationer

Genom kursen erhåller du som föreståndare den kunskap som krävs för att hanteringen av brandfarlig vara skall kunna ske på ett betryggande sätt.

Grundkurs i livsmedelshygien

Grundläggande livsmedelshygien ger dig de baskunskaper som krävs för att hantera mat på ett säkert sätt.

Grundläggande brandkunskap

Grundläggande brandkunskap ger dig bred kunskap i hur du förebygger, hanterar och eliminerar en brand.

HACCP i praktiken

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

HLR Hjärt och lungräddning

Utbildningen i hjärt- och lungräddning ger dig kunskaper hur du praktiskt genomför hjärt- och lungräddning samt hur du kontrollerar livstecken, hanterar luftvägsstopp, placerar en person i stabilt...

Lastsäkring

Under utbildningen lär du dig olika metoder för lastsäkring och hantering av lastsäkringsutrustning. Kursen behandlar även ansvarsfördelning vid skador på gods och du får genomföra...

Säkra lyft

Säkra lyft och lasthantering för dig som arbetar med lyftredskap.

Hittar du inte en kurs som passar dig? Anmäl intresse så kontaktar vi dig?