Säkerhet

Allmän Brandkunskap

Allmän Brandkunskap

Kursen ger deltagaren kunskaper att förebygga samt minimera konsekvenserna vid brand. Utbildningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska övningar.

Målgrupp

Anställda inom industri, kontor, äldreomsorg, vårdinrättningar, detaljhandel, skola m fl.

Innehåll

Denna kurs skall leda till kunskap att förebygga brand samt att kunna agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud.
Utbildningen läggs upp i samråd med beställaren. Ni har möjlighet att få med speciella önskemål. Övriga moment är:
Teori om brandförlopp.
Larmning.
Olika typer av släckare.
Utrymmning.
Brandrisker på er arbetsplats.
Praktiska släckövningar.
Besök på er arbetsplats.