UTVECKLINGSPROJEKT

UTVECKLINGSPROJEKT

VERKSAMHETSUTVECKLING I HALLAND

TEK Kompetens driver flera utvecklingsprojekt med fokus på att stötta små- och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretag i Halland. Projektens innehåll bygger på era behov att utveckla era verksamheter inom olika områden. Det vi lär oss i projekten blir sedan nytta för er genom nya utbildningar, nätverk och erbjudanden som baseras på den senaste forskningen och med metoder som ger resultat.

Är du säker på att du vill utveckla verksamheten men osäker på vilket projekt som passar? Du är välkommen att kontakta oss så matchar vi era behov!

VI ÄR EN DEL AV IUC SVERIGE

Vår systerorganisation IUC Halland står under TEK Kompetens paraply och fungerar som projektägare eller samverkanspart. IUC Halland är ett utvecklingscentrum som ingår i IUC Sverige, ett nationellt nätverk bestående av regionala utvecklingscentra. IUC Halland jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och marknader hos företag genom att:

• Utföra behovsanalyser
• Ge förslag på vägar att komma vidare
• Skapa projekt
• Underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning
• Stödja med att hitta utvecklingsmedel

VÅRA MEDFINANSIÄRER

Projekten finansieras av Tillväxtverket, Region Halland, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

KOMPA HALLAND

Detta projekt vänder sig till främst små och medelstora företag som är ekonomiskt drabbade av coronakrisen.
Syftet med detta projekt är att minska de negativa effekterna av coronakrisen inom näringslivet i Halland. Målet är att stärka er personals kompetens och deras position på arbetsmarknaden.

I projektet genomförs det kompetensutvecklingsinsatser för er personal och organisation för att stärka er i coronakrisen i det halländska näringslivet. Kompa Halland erbjuder er personal kostnadsfria utbildningar utifrån de kompetensbehov som finns bland de anställda.

Vilka branscher vänder sig detta projekt till?
Projektet riktar sig till företag inom alla branscher men extra fokus ligger på följande branscher:
• Besöksnäringen
• Tillverkningsindustrin
• Logistikföretag
• Detaljhandeln

Vilka områden kan er personal få utbildning inom?
Två stora trender i dagens näringsliv är digitalisering och automation. Om er personal har behov av att höja sin kompetens inom något av dessa områden har vi flera utbildningar tillgängliga.

I Kompa Halland finns det inga begränsningar på utbildningsområden. Exempel på kompetenshöjande utbildningar vi kan ge er personal är:
• Marknadsföring
• Webbutveckling
• Projektledning
• Programmering
• Hållbarhet
• Språk

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland, de halländska kommunerna och TEK.

MARKNADSLYFTETS FÖRLÄNGNING

Öka er konkurrenskraft genom att arbeta strategiskt och hållbart med er marknadsutveckling på befintliga och nya marknader samt era interna processer inom organisationen.

Marknadslyftet fokuserar på utveckling inom tre områden Affärsmodellen, Paketeringen och Personalen.

Ni startar projektet genom att under en dag bygga ett tydligt och visuellt strategitempel tillsammans med en mycket erfaren och kompetent konsult. Syftet är att skapa en målbild för företaget med tydliga actions och strategier.

Strategitemplet kompletteras med utvecklingsdagar inom det som forskningen kring entreprenöriell orientering visar är avgörande för små och medelstora företags tillväxt – Vilja och Våga Växa, Förmågan att nätverka samt Organisatoriskt stöd

Under hela processen har projektledarna kontakt med er för att coacha er i det fortsatta arbetet med implementeringen av strategitemplet. Ni får även en uppföljning av strategitemplet med konsulten som också hjälper till nästa steg i utvecklingen.

Det finns ofta bra tankar och idéer inom en organisation för hur man som företag ska utveckla sitt erbjudande och kunna växa som företag på ett hållbart och uthålligt sätt. Problemet många gånger är att tiden inte räcker till eller att det inte finns en process för hur detta arbete ska gå till.

Marknadslyftet ger er möjligheten att fokusera på detta arbete och ger er verktygen för att gå från ord till handling.

TEK CATALYST

Detta projekt vänder sig till tillverkande industriföretag och industrinära tjänsteföretag i Halland.

Målet med detta projekt är att stärka er konkurrenskraft och lönsamhet genom att förbättra och
utveckla er affärsmodell, era produktionsflöden och era produkter genom att bland annat arbeta med de tre hållbarhetskriterierna och systematiskt förbättringsarbete.

Med TEK Catalyst får ni tillgång till expertkunskaper inom olika områden och ni får löpande coachning för att genomföra förbättringsarbeten i er verksamhet som leder till en ökad konkurrenskraft och en bättre lönsamhet i verksamheten.

Vilka delar av verksamheten kan vara aktuella att arbeta med inom detta projekt?
Projektet fokuserar på era behov och utgår ifrån en behovsanalys som ni tar fram tillsammans med en konsult.
Nedan är ett par exempel på områden man kan arbeta med i projektet:
• Definiera målbilder och måltillstånd
• Arbeta med avvikelser och förbättringar
• Ökat engagemang hos medarbetare
• Utveckling av 5S på företaget
• Kvalitetssäkra rutiner

Projektet består av tre steg som ni går igenom under resans gång.
Steg 1: ANALYS
I denna inledande del av projektet tar ni fram en nulägesbild över er verksamhet och vilka utvecklingsbehov som finns i företaget. Nulägesbilden baseras på en övergripande företagsanalys samt en fördjupningsanalys inom en specifik del av er verksamhet som behöver utvecklas eller förbättras.

Steg 2: HANDLINGSPLAN
Handlingsplanen baseras på det ni kommit fram till under analysen i steg 1. I denna del av projektet skapar ni en prioriterings- och åtgärdslista för vad ni ska arbeta med. Ni tittar på saker som utbildningsbehov, mål och mätning, processbeskrivningar med mera. Detta mynnar sedan ut i en konkret handlingsplan.

Steg 3: GENOMFÖRANDE
I denna del genomför ni det ni kommit fram till i handlingsplanen. Denna del av projektet löper under ungefär ett års tid där ni hela tiden får löpande coachning och under denna del genomförs det fyra revisioner för att säkerställa att projektet ger önskat resultat.

ROBOTLYFTET

Robotlyftet riktar sig till små och medelstora industriföretag och fokuserar på att utveckla företagens konkurrenskraft genom robotisering och automatisering.

Med robotlyftet får ni ökade kunskaper inom automationslösningar och hur ni på ett effektivt sätt kan implementera detta i er verksamhet.

Tillsammans med Tillväxtverket hjälper vi industriföretag i Halland att stärka sin konkurrenskraft genom att bidra med kompentens inom automatisering och robotisering.

I projektet ingår bland annat:
• Kartläggning och analys av er nuvarande tillverkningsprocess med fokus på era förutsättningar för automationsutveckling.
• Utbildningar, kunskapsmöten, seminarier och workshops gällande automatisering. Bl.a. utbildning i beställarkompetens för att kunna göra rätt typ av investeringar.
• Möjlighet till en automationscheck där ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla automation- och robotiseringsprocesserna i er tillverkning.

Utvecklingen inom robotisering och automatisering går snabbt. Detta skapar nya möjligheter för svenska industriföretag att öka sin konkurrenskraft. För att hjälpa små och medelstora företag att arbeta med dessa frågor har Tillväxtverket avsatt 100 miljoner kronor till robotlyftet.

Nu har ni som industriföretag möjlighet att få hjälp och stöd med era tillverkningsprocesser och hur ni kan effektivisera dessa med hjälp av robotisering och automatisering.

För att underlätta er resa mot att automatisera era tillverkningsprocesser och öka er konkurrenskraft erbjuder Tillväxtverket deltagande företag att ansöka om en automationscheck på upp till 150 000 kr. Automationschecken kan exempelvis användas till att förbereda en investering i automation, vidareutbilda personal inom automation med mera.

DIGIRESAN FÖRETAGSUTVECKLING

Stärk er konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens fördelar i ert företag.

Digiresan är en satsning som vänder sig till små och medelstora industri- och tillverkningsföretag i Halland.

I detta projekt ingår både företagsutveckling och kompetensutveckling för att digitalisera ert företag. Era anställda får möjlighet att höja sin kompetens inom bland annat produktutveckling, IT, organisation & ledarskap, drift och underhåll med mera.

Projektet startar med en analys och en handlingsplan som anpassas efter ert företags förutsättningar. En kompetensutvecklingsplan skapas sedan för att ge ert företag och era anställda rätt kunskaper för att digitalisera er verksamhet och stärka er konkurrenskraft. Digiresan består av en mix av olika aktiviteter så som coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte gällande digitaliseringen utifrån ert företags behov.

Genom att använda digital teknik och digitala verktyg i er verksamhet kan ni effektivisera era processer och öka er konkurrenskraft på marknaden. Med hjälp av Digiresan kan ni komma igång med satsningar och investeringar som annars riskerar att skjutas på framtiden. Exempel på digitala satsningar kan vara digitalisering av produktflödet, lagerhantering, tillverkningsprocesser med mera.

Digiresan gör det möjligt för ert företag att erbjuda era medarbetare kompetensutveckling inom digitalisering och ge er en ökad konkurrenskraft.