Säkerhet

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete

Utbildningen ger dig insikt om vilka risker det finns med el och hur dessa ska undvikas, samt de regler som gäller för arbete på elektriska anläggningar och utrustningar. Utbildningen ger dig även en övergripande bild av svensk ellagsstiftning och de dokument som styr ansvarsfrågorna inom elområdet.

Målgrupp

Utbildning för drift- och underhållspersonal, servicetekniker, elektriker, eltekniker, elingenjörer och annan fackkunnig personal. Utbildningen vänder sig även till chefer, arbetsledare som berörs av ellagsstiftningen när det gäller anläggningsansvar, personsäkerhetsansansvar och behörighetsansvar.

Innehåll

Vem bär ansvaret om det sker en elolycka? Vad krävs för att få jobba med el? Vilket ansvar har arbetsgivaren och arbetstagaren? Vad är elektriskt arbete och vad är icke-elektriskt arbete? Arbetsmiljöansvaret ligger hos arbetsgivaren – som de flesta vet – men ansvarsbiten slutar inte där för att erbjuda en säker arbetsplats när elektriskt arbete ska utföras.

• Elfaran
-Strömmens inverkan på människa och material.
(förebyggande av olycksfall, ljusbågsskador och brand).

•Regler för elarbete.

•Arbetsgivarens och den anställdes ansvar.

•Inblick i den svenska ellagstiftningen, så att du kan förstå och tillämpa de föreskrifter, standarder och regler som finns.

•Förstå och kunna tillämpa föreskriften ELSÄK:FS 2006:1 och sambandet med standarden SS-EN 50110-1 som ligger till grund för val av arbetsmetoder, normala skötselåtgärder och underhåll.

•Känna till begreppen Personsäkerhetsansvar, Anläggningsansvar och Behörighetsansvar och dess roller inom respektive ansvarsområde.

Elsäker Arbetsmiljö – Ansvar vid utförande av elektriskt arbete