Speed up arena

Speed up arena

OM PROJEKTET

Projektet Speed up arena genomför en förstudie för att kartlägga hur näringslivet i Halland ser på sina behov av att anpassa material, produkter, företagets värdekedjor och/eller sin affärsmodell för att företaget ska kunna vara del av den gröna omställningen och samtidigt behålla sin konkurrenskraft.

I Halland finns ett antal offentligt finansierade organisationer som har i uppdrag att stödja näringslivet i utvecklingsfrågor, och idag läggs stort fokus på utveckling kopplat till grön omställning. För att de ska kunna anpassa och samordna sina erbjudanden är det avgörande att veta hur näringslivets behov ser ut. Projektet fokuserar alltså på att identifiera luckor och stärka samarbetet inom innovationsystemet i Halland i syfte att föra innovationsstödsystemet närmare små och medelstora företag i Halland.

Coompanion är projektägare och TEK Kompetens är samverkanspart tillsammans med The Loop Factory och EMC.

PROJEKTPERIOD
april 2023 – januari 2024

MÅL
Målet är att påskynda Hallands gröna omställning genom att fokusera på hållbara material och cirkulära lösningar.

MÅLGRUPP
Små och medelstora företag i Halland.

RESULTAT

Slutrapport

KONTAKTPERSON

Pontus Lindström
070-866 04 02
pontus@tek.se

FINANSIÄRER