Utbildningar

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att fortlöpande undersöka, bedöma och åtgärda de risker som finns på arbetsplatsen samt att följa upp åtgärderna som vidtagits. Anledning till detta är för att se till att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa.

Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud med flera som arbetar med arbetsmiljöfrågor. Utbildningen riktar sig till alla organisationer oavsett verksamhet och storlek.

Innehåll

Arbetsmiljölagen (AML) ställer krav på att alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete mot ohälsa och olyckor. Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt.
Detta lär du dig i SAM

Du får lära dig hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp och hur man kan göra det engagerande genom konkreta metoder, modeller och verktyg. Detta gör det lättare att skapa rutiner för att upptäcka och åtgärda såväl fysiska som organisatoriska och sociala risker.

Utbildningen tar upp vilka rättigheter och skyldigheter som råder. Såväl för den som representerar arbetsgivaren – chefen, och den som representerar arbetstagaren - skydds- eller arbetsmiljöombudet. Den ger dig även kunskaper om aktuell lagstiftning, föreskrifter och vilka dokumentationskrav som föreligger.

Kapitel ur utbildningens innehåll:
- genomgång av AFS 2001:1 (undersöka-bedöma-åtgärda-kontrollera)
- arbetsmiljöarbetets regelverk
- roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet
- ansvar, policy, rutiner och mål
- uppgiftsfördelning, dokumentation och kunskaper

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska förstå och praktiskt kunna tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete i den egna verksamheten.

Efter utbildningen ska deltagarna:
• Förstå syften med SAM
• Ha kännedom om ansvar och roller inom arbetsmiljöarbetet
• Förstå hur man kan omsätta regelverket i den dagliga verksamheten
• Fått kännedom om dokumentationskrav inom arbetsmiljöområdet
• Ha en konkret verktygslåda för hur undersökningar, bedömningar, åtgärder och kontroll av arbetsmiljö kan göras på ett systematiskt sätt


  • 2024-09-19 Datum och priser
    Sista anmälningsdag: 2024-09-18
    Anmälan
  • Läs mer om våra praktiska upplysningar
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)