Ledarskap & personlig utveckling

Effektiva möten

Effektiva möten

För lednings- och projektgrupper som vill förbättra sin mötesteknik och därigenom skapa effektiva möten.

Målgrupp

Lednings- och projektgrupper

Innehåll

Efter utbildningen har du fått förståelse för:
Hur alla kan komma till tals.
Problembaserat lärande.
Metod för effektiva möten.
Kursen bygger i sin helhet på Problemsbaserat Lärande. PBL knyter an till kursdeltagarnas tidigare kunskaper och färdigheter.
Vidare stimulerar denna uppläggning av kursen till nyfikenhet, aktivitet, personligt ansvar och kontroll över eget lärande. Därmed bidrar den till den personliga utvecklingen.
Under kursen kommer vi att identifiera de hinder som gör att vi inte upplever möten som effektiva. När hindren är identifierade kommer vi tillsammans att arbeta fram en metod för hur vi ska bete oss före, under och efter ett möte.
Därefter kommer vi att koppla de teoretiska resonemangen till de praktiska övningar som berör den egna verksamheten. Slutligen kommer vi att ta fram en handlingsplan för hur metoden kan användas på den egna arbetsplatsen.