Projektet som framgångsrikt skapat tillväxt i Halland

Projektet som framgångsrikt skapat tillväxt i Halland
Nyligen avslutades projektet Catalyst som under mer än 4 år fungerat som en katalysator för Hallands tillväxt. I projektet har TEK Kompetens arbetat med att öka konkurrenskraften och lönsamheten hos små- och medelstora företag inom den tillverkande industrin, genom en omställning mot hållbarhet och cirkulär verksamhet. Insatserna visade sig få goda effekter hos företagen och har lett till en tydlig utveckling för många av de företag som valde att vara med i Catalyst. Även den externa utvärderaren Sweco ser positivt på den tillväxt som projektet har skapat.

Catalyst-projektet startade med en vision om att stärka och öka konkurrenskraften hos små- och medelstora företag inom den tillverkande industrin i Halland. Initiativet till projektet kom som ett svar på de utmaningar som företag i regionen stod inför i en alltmer komplex och globaliserad ekonomi. Målet var att skapa en attraktivare och mer hållbar industrisektor.

Under åren 2019-2023 fick 40 företag hjälp och stöd genom projektet att förflytta sig framåt och utvecklas. Den mångsidiga målgruppen spände över olika kommuner, branscher och storlekar – från företag med mindre än 10 anställda till större organisationer med över 100 anställda. Variationen av företag gjorde att behoven av insatser skilje sig mycket åt och krävde en bred palett av insatser och lösningar för att möta företagen där de befann sig. Projektets målformulering var så pass bred att det fanns goda förutsättningar för projektet att anpassa insatser efter behoven som kom fram.

Olika typer av insatser

Företagen erbjöds skräddarsydd rådgivning och stöd för att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga på deras egna villkor. Det här är vad de fick hjälp med:

Affärsutveckling
Projektet fokuserade på att hjälpa företagen med affärsutveckling, vilket resulterade i att flera företag utvecklade sina affärsmodeller och arbetade med att öka lönsamheten och tillväxten. Ett företag, Randek AB, fick till och med hjälp med att etablera sig på den amerikanska marknaden.

Organisationsutveckling
Många företag arbetade med att förbättra sina organisationer och ledningsstrukturer. Det inkluderade att lösa konflikter i arbetsgrupper och omstruktureringar för att bättre stödja medarbetarna i sina roller. Range Servant var ett av de företag som fick hjälp med att utveckla organisationen.

Processutveckling
Flera företag fokuserade på att förbättra sina processer, inklusive fysiska och administrativa flöden. Genom att använda Lean-metoder och andra verktyg för processförbättring kunde företagen skapa mer effektiva och strukturerade arbetsplatser, där ökad delaktighet och engagemang blev framträdande effekter. Nästan alla deltagande företag i projektet utvecklade någon form av process med hjälp av projektets insatser.

Victorssons industrier är ett av företagen som fick hjälp med 5S och flera processutvecklingsdelar. Så här säger dem om hjälpen de fått i projektet Catalyst:

Vi har haft ett utvecklande och mycket givande projekt genom TEK och Catalyst. Även om vi har arbetat med 5S och affärplanen under några år så kom projektet in vid ett bra tillfälle för att ta ett nästa steg för vår organisation. Vi arbetade bland annat fram ett arbetssätt med förbättringsgrupper som varit i gång sedan juni – där ser vi väldiga förbättringar och engagemang bland personalen för ständiga förbättringar och 5S. Att sedan få en genomlysning av sin affärsplan för att ”spetsa” till den genom affärsmodelleringen var givande för oss i ledningsgruppen. Det hjälpte oss att ha fokus på det önskade läget och att lyfta blicken och arbeta mer strategiskt och långsiktigt, säger Mikael Hartwig, VD Victorssons industrier.

Produktutveckling
Även om projektet inte primärt fokuserade på produktutveckling, så fick några företag ändå hjälp att testa nya produkter och tjänster och utföra marknadsanalyser för att anpassa sig till marknadens behov. Ett exempel är HSTD, som utvecklade deras 3D-konfigurator och på så sätt fick snurr på utvecklingen.

Samverkan med andra har varit central

Ensam är aldrig stark och med värdeord såsom tillsammans har TEK under projektets gång samarbetat med ett brett utbud av konsulter och experter för att säkerställa att företagen fick rätt stöd och rådgivning. Dessutom stärktes samarbetet med andra projekt och organisationer i Halland för att skapa synergier och erfarenhetsutbyte med andra IUC-bolag var till och med ett eget mål i projektet. Samverkan har varit central för att ge det bästa stödet till företagen och för ett ständigt lärande. Detta har skapat en värdefull gemenskap som kommer att fortsätta gynna företagen och regionen.

Catalyst bidrog till ökad lönsamhet och tillväxt

Trots att hållbarhet och jämställdhet inte var primära mål för projektet, ökade medvetenheten om dessa ämnen i företagen under tiden som projektet varade. Fler företag började tänka på social och miljömässig hållbarhet i sin verksamhet. Däremot var ett centralt mål att hjälpa företagen att bli en attraktiv arbetsgivare. Resultaten visar att Catalyst har hjälpt företagen att utveckla arbetsmiljön och öka engagemanget bland medarbetarna, vilket har påverkan på arbetsgivarens attraktivitet.

Sweco:s utvärderingar visar att projektet har varit en kraftfull katalysator för framgångsrik företagsutveckling som stärkt Hallands tillverkningsindustri. Resultaten från projektet visar att det har varit en framgångsrik satsning och har hjälpt företagen att växa och förbättra sin lönsamhet, samtidigt som det har främjat hållbarhet och ökat attraktiviteten som arbetsgivare.

Catalyst har tydligt visat att det är möjligt att främja konkurrenskraft och hållbarhet bland små- och medelstora företag genom att erbjuda rätt stöd och verktyg. Genom att hjälpa företagen att utvecklas på olika sätt har projektet lagt grunden för en starkare och mer attraktiv industri i Halland. Något som också har kunnat följas i projektet är över hundra följaktiviteter som skapats genom projektet, där företag som varit med i projektet tillexempel har fortsatt att ta in extern hjälp, i form av konsulter, gått in i andra utvecklingsprojekt eller tagit del av andra erbjudanden som kompetensfrämjande aktörer såsom TEK Kompetens erbjuder (ex nätverk, medlemskap osv). Ett projekt ger alltså ringar på vattnet och i projektets uppföljning blir det väldigt tydligt att en sak leder till en annan – något som är ett av projektet starkaste resultat.

Det finns så mycket att säga om projektet Catalyst – framför allt blev det en katalysator för halländska företag att utvecklas. De företag som varit med i projektet har alla goda exempel att berätta om, kommenterar Pontus Lindström, utvecklare på TEK Kompetens.

Läs mer