Hallands potential för cirkulär omställning

Region Halland har utsett oss i samarbete med RISE att ta fram en nulägesanalys som ska visa det halländska näringslivets potential att genom innovativ, cirkulär omställning öka resursers produktivitet och minska klimatpåverkan!
Analysen ska vara klar under hösten 2021.
Ett regeringsuppdrag har genom Tillväxtverket gått ut till alla regioner om att stärka arbetet med hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet. Som en del av det uppdraget har Region Halland valt att prioritera att verka för näringslivets minskade klimatpåverkan och stärkta konkurrenskraft genom innovativ, cirkulär omställning.

En viktig del i det arbetet är att få en ökad kunskap om det halländska näringslivets möjligheter, utmaningar och behov – något som Region Halland nu vill kartlägga med hjälp av en nulägesanalys baserad på djupintervjuer med halländska företag med potential för innovativ, cirkulär omställning.

– Vi ser Region Halland som en igångsättare och en del i den gröna omställningen för hållbar utveckling och tillväxt. Genom att aktivt arbeta med innovativ, cirkulär omställning skapar vi bättre förutsättningar för ett konkurrenskraftigt näringsliv som bidrar till Hallands gröna omställning, säger Lindha Feldin, strateg regional utveckling, Region Halland.

ANBUDSGIVARE MED GODA FÖRUTSÄTTNINGAR
I mitten av maj publicerades direktupphandlingen för nulägesanalysen. Totalt inkom 13 anbud och i mitten på juni blev TEK Kompetens i samarbete med RISE den anbudsgivare som vann direktupphandlingen. Arbetet innebär att identifiera, intervjua och analysera 20–30 företag i Halland för att tydliggöra bilden av den cirkulära omställningen i näringslivet. Analysen ska vara klar under hösten 2021.

MOTIVERINGEN LYDER:
TEK Kompetens, i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden, har lämnat ett anbud på Nulägesanalys – Näringslivets cirkulära omställning som väldigt väl stämmer överens med förfrågan. Anbudsgivaren har en väldigt god kompetens inom innovativ, cirkulär omställning grundat i aktuell forskning på området, parat med en god förståelse för möjligheter och utmaningar för företag i att övergå till cirkulära affärsmodeller med högt värdebevarande. Föreslaget upplägg har en genomtänkt struktur där anbudsgivaren har goda förutsättningar för att identifiera relevanta halländska företag.

– På RISE ser vi att ett av de absolut viktigaste områdena för att accelerera omställning till en cirkulär ekonomi är genom att lönsamma cirkulära affärsmodeller utvecklas, skalas upp och lyfts fram som goda exempel. Genom det här arbetet får vi möjlighet att identifiera dessa och förstå vad som krävs för att de ska kunna utveckla sin verksamhet ytterligare och kanske även accelerera den till skalbara lönsamma cirkulära affärsmodeller, säger Josefina Sallén, fokusområdesledare cirkulär omställning, RISE.

– Halland har en ansenlig möjlighet att verka för ett mer cirkulärt affärsekosystem. När man sätter på sig cirkulära glasögon så märker man att det finns många företag som har goda förutsättningar och potential att ytterligare utvecklas åt det cirkulära hållet, säger vår medarbetare och företagsutvecklare Pontus Lindström, och fortsätter:
– Det ska bli mycket intressant att få djupdyka i dessa frågor och vi hoppas fokusera nulägesanalysen på de företag som vi tror har en stor potential att kunna ta ytterligare steg för att bli förebilder i den cirkulära omställningen genom att skruva på sin affärsmodell.