Vad är en god arbetsmiljö?

Vår arbetsmiljöutbildare Git Engblom ger dig 4 tips på hur du bidrar till en god arbetsmiljö på distans.
En god arbetsmiljö är en miljö i vilken medarbetaren känner att hen dagligen går till en säker arbetsplats där hen uppskattas och känner att stöd och hjälp finns i t.ex. prioritering när arbetsbelastningen är hög. En god arbetsmiljö leder till nöjdare medarbetare och lägre sjukfrånvaro, vilka är viktiga faktorer som krävs för att verksamheten lättare ska kunna nå sina mål.

Vi på
TEK Kompetens, liksom många andra företag, har flyttat arbetet till en hemmamiljö. Enligt vår arbetsmiljöutbildare Git Engblom, VD för Omställarna, är arbetsgivaren ansvarig för arbetsmiljön även vid arbete hemifrån. Samarbetet mellan chef och medarbetare blir absolut viktigast när det gäller hemarbete, då det krävs en regelbunden dialog mellan dessa två parter. Utöver det ska det systematiska arbetsmiljöarbetet gälla även vid hemarbete, dvs. att undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera arbetsmiljön.

4 TIPS PÅ HUR DU BIDRAR TILL EN GOD ARBETSMILJÖ PÅ DISTANS
• Boka in fler avstämningstillfällen än vanligt,
• Ställ konkreta frågor om hur det går för medarbetaren att arbeta hemma, hur medarbetaren kan sätta gränser mellan arbete och privatliv, hur man tar sitt ansvar att komma ut i friska luften och röra på sig,
• Skapa teamkänsla på distans som att t.ex. ha digitala fikastunder,
• Säkerställ att medarbetarna inte är ensamma om sina uppdrag – koppla ihop dem med någon annan om det så bara är för att kunna fråga saker.

Ett tydligt ledarskap är helt avgörande för att medarbetarna ska känna engagemang i sitt jobb, vilket innebär att chefen/ledaren bl.a. måste vara uppmärksam på hur medarbetarna trivs på arbetstid och hur de påverkas av allt som händer i organisationen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sträcker sig dock inte till endast chefer och ledare. Genom att involvera medarbetare i arbetsmiljöarbetet stärker man företagets kultur, ökar trivsel och i sin tur verksamhetens lönsamhet.

Git ser bara fördelar med att regelbundet ta upp arbetsmiljöfrågor på sina arbetsplatsmöten. Hon menar på att man ska låta frågan gå runt på mindre möten där medarbetarna får delge både det som de upplever behöver förbättras men också det som man är nöjd med och tycker fungerar bra.
”Nöjdhetsfrågor är minst lika viktiga som problemfrågor”, understryker hon och delar med sig en förebild:

”Ett företag som jag jobbat med under många år har infört en ”arbetsmiljövecka” varje år där all personal är med på en dag av arbetsmiljöveckan, i vilken alla dagar har samma innehåll i sina aktiviteter. Varje år har man ett fokusområde som man arbetar med som t.ex. arbetsbelastning – hur man hanterar detta när det är mycket att göra. Ett annat fokusområde kan vara företagets rutiner – varför rutinerna ser ut som de gör och hur de efterföljs. Utöver detta går man varje år under dagen igenom företagets Arbetsmiljöpolicy och diskuterar denna och om man tycker att den stämmer överens med företagets värdegrund. Vidare tar man alltid också upp rutinen för ”Kränkande särbehandling” och diskuterar rutinen och frågor kring ämnet.”

Våra utbildningar inom arbetsmiljö ger dig kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter. De flesta av våra utbildningar i vårt ordinarie utbud kan med fördel anpassas efter era behov och önskemål.