Verksamhetsutveckling & HR

Entreprenadjuridik II - Fördjupning

Entreprenadjuridik II - Fördjupning

I denna kurs går vi igenom standardavtal ABT 06 samt lägger en heldag till verkliga praktikfall från entreprenader. Detta är förmodligen det mest effektiva sättet att lära sig hur man undviker de fel som lätt uppstår i avtal, under entreprenadtiden och efter färdigställandet av entreprenaden i frågor om bland annat garanti, ÄTA-arbeten och besiktning.

Målgrupp

Alla som projekterar, bygger, levererar, köper, säljer, kontrollerar eller besiktigar entreprenader i hus, mark-, anläggnings- och installationssektorn: konsulter, projektörer, arkitekter, beställare, entreprenörer, bygg- och projektledare, inköpare, kontrollanter, besiktningsmän, jurister med flera. Bör ha ”Entreprenadjuridik I - Grundkurs, 2 dagar” eller motsvarande kunskaper.

Innehåll

Dag 1: ABT 06 - Totalentreprenader

ABT 06 - Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader, det entreprenadjuridiska avtalet för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
Kapitel 1: Omfattning
Kapitel 2: Utförande
Kapitel 3: Organisation
Kapitel 4: Tider
Kapitel 5: Ansvar och avhjälpande
Kapitel 6: Ekonomi
Kapitel 7: Besiktning
Kapitel 8: Hävning
Kapitel 9: Tvistelösning
Kapitel 10: Förenklad tvistelösning

Vi går igenom viktiga avsnitt i ABT 06 och berör till exempel:
Vad innebär entreprenadformen totalentreprenad?
* Hur beställarens ansvar för tekniska lösningar vid totalentreprenader förhåller sig till totalentreprenörens funktionsansvar – vem bär ansvaret?
* Beställarens upplysningsplikt i förfrågningsunderlaget
* Förutsättningar för entreprenörens rätt till kostnadsreglering vid ÄTA-arbeten
* Vikten av att hålla protokollförda projekteringsmöten
* Garantiansvar och ansvar efter garantitiden
* Besiktningsuppdraget vid en totalentreprenad – är det utförandet eller funktionen som besiktningsmannen ska bedöma?
* Beställarens rätt att innehålla betalning
Praktiska konsekvenser av ABT 06


Dag 2: Praktikfall Entreprenader

Genomgång, analys och diskussioner om centrala delar i ABT 06. Viktigt för dig som kommer i kontakt med en entreprenad som beställare, entreprenör eller konsult.
Praktikfall med anknytning till verkliga fall där du följer entreprenaden hela vägen från upphandling, avtal, genomförande och besiktning.
Samspelet mellan AB/ABT och andra kontraktshandlingar, t.ex. administrativa föreskrifter behandlas när ni går igenom praktikfallen. Vi belyser bland annat vilka konsekvenser som kan uppkomma – ibland oönskade – vid ändring av bestämmelser i AB/ABT.
Föreläsaren ger en inledande genomgång av praktikfallsmaterialet. Ni arbetar sedan i mindre grupper med praktiska övningsexempel, vilka varvas med gemensam genomgång och diskussion.�

Vid fysisk utbildning tillkommer kostnader för måltider.