Ledarskap & personlig utveckling

THE - The Human Element

THE - The Human Element

The Human Element är en unik resa i självinsikt och mänskliga relationer. Med ökad självinsikt och självacceptans kan du på riktigt använda hela din potential, vilket gagnar både dig som individ och hela organisationen. Hur vi ser på och känner inför oss själva utgör grunden för vårt samspel med andra människor. Finns ens någon produkt eller tjänst som inte kan bli saboterad av taskiga attityder och bristfälliga relationer? THE-veckan möjliggör en mer öppen och tillitsfull kommunikation med både dig själv och din omgivning. Du tränar även på att göra mer konstruktiva val och att bli mer självstyrande i ditt eget liv – såväl privat som i arbetslivet. För att ge en djup och varaktig effekt i vardagen får du fortsatt stöd genom det digitala Mebook.

Målgrupp

THE är en utbildning för dig som önskar en djupare förståelse för – och träning i – ditt eget, inre ledarskap. •Ökad självinsikt och självkänsla. •Trygghet i ledarskapet •Öppen och tillitsfull kommunikation •Ökad kvalitet i samarbete Utbildningen vänder sig till chefer, ledare och nyckelpersoner

Innehåll

THE, The Human Element, genomförs under fem dagar på internat Måndag - Fredag. Inklusive en uppföljningsdag efter ca 6 månader.
Mebook ingår också under sex månader som ett stöd för din utveckling.
Under fem dagar arbetar du med din individuella utveckling, med hjälp av återkoppling från övriga kursdeltagare.
Interaktiva, praktiska övningar, varvas med kortare teoripass.
Du kommer även att fylla i och få hjälp med att tolka flera självskattningsinstrument, som visar på olika aspekter av mänskligt beteende.
Dr. Will Schutz FIRO-teori (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) utgör en viktig bas under veckan.

Gruppstorlek: max 10 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare