Ledarskap & personlig utveckling

Krishantering och krisstöd

Krishantering och krisstöd

Utbildningen lär dig att organisera och förbereda rätt personer att göra rätt saker vid rätt tillfälle.

Målgrupp

Chefer, skyddsombud, medarbetare och HR som vill få teoretiska kunskaper inom krishantering.

Innehåll

Kunskap om stress och kris (grundläggande psykotraumatologi)
*Ledarskapets och den psykosociala arbetsmiljöns betydelse för en väl fungerande krishantering och krisstöd
*Aktivt lyssnande
*Psykologisk första hjälp
*Avlastande samtal i ett teoretiskt perspektiv
*Uppföljning av drabbade
Professionellt stöd

Syfte:
Deltagarna skall efter utbildningen kunna:
-redogöra för hur en organisation kan arbeta med sin krishantering
-redogöra för systemet för krisstödet enligt krisstödskedjan
-redogöra för syftet med och tillvägagångssätt vid psykologisk första hjälp
-förklara hur samling efter händelse är en del av krisstödskedjan
-redogöra för syftet med och hur samling efter händelse genomförs
-förklara betydelsen av uppföljning

Innehållet i båda ovan beskrivna steg bygger på de senaste rönen gällande krishantering och är i enlighet med modern syn på krisstöd.

Utbildningen genomförs i form av seminarier och förevisningar med syfte att uppnå fördjupad kunskap och förståelse hos deltagarna.