Ledarskap & personlig utveckling

Coachutbildning för internationell certifiering ”ACC Level 1 “ (f.d. ACC-certifiering)

Coachutbildning för internationell certifiering ”ACC Level 1 “ (f.d. ACC-certifiering)

COACHING är ett kraftfullt verktyg som handlar om utveckling och förändring, att skapa resultat och att leda sig själv. Ökad medvetenhet hos sig själv är en av grundbultarna i coachprocessen. Detta för att skapa ansvarstagande kring den egna utvecklingen och lära sig att hantera de utmaningar som man möter både i sin profession och privat.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som: •arbetar i dag med kommunikation och samtal (chefer/ledare, lärare/utbildare, terapeuter, handledare, konsulter m.fl.) •vill arbeta som professionell coach extern eller internt Förkunskaper Erfarenhet av arbete med kommunikation och samtal

Innehåll

Fundamentet i coaching bygger på kontinuerligt lärande. Att arbeta med coaching mot eller inom företag och organisationer är en framgångsrik metod, vilket bekräftas av de forskningsresultat som framkommit bl.a. i fil dr Tina Erikssons avhandling ”Executive coaching: diverse stakeholder perspectives and a model for agreed procurement
procedures, 2011 (Tina är handledare på utbildningen).

Utbildningen bygger på aktuell forskning inom området coaching. Detta tillsammans med teorier om lärande, ledarskap, Neuroscience Research ger dig en bredd i rollen som coach.

Målet med utbildningen är att du som skall få kunskap om de 8 färdigheterna som utgör basen i International Coach Federations definition av coaching samt få kunskap kring nyckelfaktorer viktiga för dig som vill arbeta som professionell coach eller använda coaching i din nuvarande profession.

Utbildningen löper över tre - fyra månader, totalt 9 dagar.

Utdrag ur utbildningen
• Grunden för effektiv och Professionell Coaching
• Skillnad mellan coaching och andra samtalsformer
• De 8 kärnkompetenserna
• En Effektiv Coachmodell
• Etiska dilemman i coaching
• Dialogen i Coaching
• Självkännedom
• Träna praktiska coachsituationer med återkoppling.
• Att coacha team och grupper, teori, modeller och verktyg
• Forskningsresultat från Tina Erikssons avhandling inom ämnet ”Ledarskap och Coaching”
• 10 timmar mentorcoachning varav 3 timmar individuellt samtal med erfaren mentorcoach
• Praktisera och integrera det du lärt under programmets gång genom att ha egna övningsklienter.
• Bedömning av ett inspelat och transkriberat coachsamtal för certifiering enligt ACC Level 1 (fd ACC-certfiering)
Vi erbjuder en professionell coachutbildning som är godkänd och kvalitetsgranskad av ICF (ACSTH). Coachutbildningens innehåll uppfyller ICF:S utbildningskrav för ACC-certifiering.

I priset ingår utbildningsmaterial och 10 timmar Mentorcoaching i grupp och individuellt.
Vid fysisk utbildning ingår fm-fika och em-fika men inte lunch.

Ingår i utbildningen:
ACC Level 1- certifiering (fd. ACC - certifiering)
(förutom din egna praktik):
• Coachutbildning 9 dagar
• 10 h mentorcoaching (7 h i grupp + 3 h individuellt)
• Bedömningssamtal för din certifiering enligt ACC Level 1.
• Fika (lunch bekostas av deltagaren)

Kostnaden för eventuell certifiering ingår inte i arvodet utan betalas direkt till International Coach Federation.

DATUM OCH TIDER FÖR HÖSTEN 2023
• 23-24 oktober (fysiskt)
• 20-21 november (digital)
• 11-12 december (digital)
• 15-17 januari (fysiskt)
• 3 h individuell mentorcoaching där du sätter datum tillsammans med din mentorcoach.
• Bedömningssamtal för din ACC Level 1 certifiering (fd ACC-certifiering). Datum för detta görs upp
tillsammans med din examinator.