ADR Grundkurs

Förare som transporterar farligt gods över vissa mängder, oavsett fordonets totalvikt, måste genomgå en grundläggande förarutbildning.

Målgrupp

Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport
av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen
är att göra aktörerna medvetna om de risker som
finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som
gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar
ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att
minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.

Innehåll

Transport av styckegods exklusive explosiva och
radioaktiva ämnen och föremål.

Efter genomförd kurs ska deltagarna avlägga ett prov
framtaget av MSB.

Kursen omfattar 3 dagar varav dag nr 1 görs hemma vid datorn.

Omfattning

24 timmar