Allmän Brandkunskap

Kursen ger deltagaren kunskaper att förebygga samt minimera konsekvenserna vid brand. Utbildningen erbjuder såväl teoretiska som praktiska övningar.

Målgrupp

Anställda inom industri, kontor, äldreomsorg, vårdinrättningar, detaljhandel, skola m fl.

Innehåll

Denna kurs skall leda till kunskap att förebygga brand samt att kunna agera på rätt sätt för att minska konsekvenserna vid ett brandtillbud.
Utbildningen läggs upp i samråd med beställaren. Ni har möjlighet att få med speciella önskemål. Övriga moment är:
Teori om brandförlopp.
Larmning.
Olika typer av släckare.
Utrymmning.
Brandrisker på er arbetsplats.
Praktiska släckövningar.
Besök på er arbetsplats.

Omfattning

4 timmar