Utveckling av ledningsgrupp

Kursen ger dig verktyg och träning för att utveckla eller forma din ledningsgrupp för att kunna arbeta med de långsiktiga frågorna och vara företagets strategiska ledningsresurs.

Målgrupp

Vd i mindre och medelstora företag.

Innehåll

På den här kursen får du verktyg och träning för att utveckla eller forma din ledningsgrupp som skall arbeta med de långsiktiga frågorna och vara företagets strategiska ledningsresurs som ser framåt och bevakar omvärlden.
Varje deltagare arbetar under kursen fram ett förslag till tänkt genomförande i det egna företaget. Förslagen diskuteras med övriga kursdeltagare under sekretess.


Kursen behandlar följande:
Principer för fungerande grupper
Kommunikation mellan människor
Ledningsgruppens roll
Kvalitetssäkring av ledningsgruppens arbete
Vem/vilka fattar beslut i ledningsgruppen
Att leda möten
Effektivitet, att implementera fattade beslut
Kursdeltagarna erhåller en dokumentationspärm som dels är en dokumentation av kursen, dels är ett stöd vid genomförande på hemmaplan.

Omfattning

16 timmar