Tillbaka till alla Utbildningar

Konflikthantering och Samarbetskultur

Lär dig hantera olika typer av konflikter genom funktionella verktyg och metoder. Anneline Sander varvar teori med övningar och samtal. Kursinnehållet bygger dels på Thomas Jordans forskning om arbetsplatskonflikter och samarbetskulturer. Anneline delar med sig av sina erfarenheter som organisationskonsult och från sitt arbete med universitetskurser i konfliktlösning vid Göteborgs universitet.

Målgrupp

Alla som samarbetar med andra människor och som vill förbättra sitt sätt att kommunicera och förebygga/hantera konflikter på arbetsplatser.

Innehåll

Dag 1: Konfliktkunskap
Under den första kursdagen presenteras användbara begrepp och modeller för att synliggöra och förstå samarbetsproblem, kommunikationssvårigheter, meningsskiljaktigheter och konflikter. Bl.a. behandlas ABC-modellen och Glasls eskalationstrappa. Genomgången leder fram till en konfliktdiagnosmodell med elva diagnosfrågor. Under dagen varvas föreläsningar med bikupesamtal och gemensamma reflektioner.

Dag 2: Ledarskap i och hantering av konflikter
Den andra dagen inleds med en genomgång av deltagarnas egna konfliktfall. Vi väljer tillsammans ett fall som intresserar oss gestaltar konflikten med hjälp av trädockor och analyserar sedan fallet med hjälp av den konfliktdiagnosmodell som första dagen utmynnade i. Därefter förskjuts fokus till hantering av konflikter. Med hjälp av exempel presenteras konfliktinterventionsmatrisen, som visar på de principiellt olika strategier som finns för att bearbeta, hantera och kanske lösa konflikter.

Dag 3: Förebygga: att bygga robusta samarbetskulturer
Den tredje dagen ägnas åt det långsiktiga arbetet med att skapa robusta samarbetskulturer, både vad gäller ledarens arbete med sin egen arbetsgrupp och organisationens arbete med resurser, procedurer, policy och rutiner. Flera lättanvända redskap introduceras som deltagarna kan använda i olika sammanhang för att utveckla arbetsplatskultur och främjande strukturer.

Deltagarna får tillfälle att skissera en åtgärdsplan för den egna arbetsplatsen.

Utbildare:
Anneline Sander arbetar sedan 13 år som universitetslärare på institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, med teman som, konfliktlösning/robusta samarbetskulturer/ ledarskap/ förändringsarbete och handledning.
Anneline arbetar ofta och gärna i workshopformat. Upplevelsebaserat lärande, färdighetsträning och egen kunskapsproduktion är viktiga ledord för Anneline.