Att leda utan att vara chef

Ledarskapsutbildning för dig som skall leda & samordna arbeten utan att vara chef.

Målgrupp

Du som är ledare utan att vara chef

Innehåll

Att vara processledare innebär ett ledarskap utan personalansvar. Ledaren skall föra projektet i hamn och har en mängd personer med kompetens och kapacitet till sitt förfogande.
För att kunna ta tillvara detta krävs ett gott ledarskap även inom de så kallade ”mjuka delarna”. För att få en stadig grund att stå på kommer vi att arbeta utifrån en helhetssyn på projekt där såväl de ”hårda som de mjuka” delarna får plats.

Leda och samordna utan att vara chef
Ledarskapets grundstenar – viktiga lärdomar för dig som inte är chef
Ge feedback till chefer och medarbetare
Tydlighet i sitt ”projektledarskap”
Kommunikation
Det viktigaste verktyget för att samarbeta, lösa problem och hantera konflikter
Hantera personer som ”går på tvären”
Konflikter – att tolka/förstå innehållet i konflikter
Din roll i konflikten, individuella roller i gruppen
• Samarbete
Hur ledare och medarbetare bidrar till en bra samarbetskultur
Gruppdynamik, grupprocesser
Att skapa en positiv stämning på arbetsplatsen
• Att motivera sig själv och andra
Vad är det som gör oss motiverade?
• Tidspressen i projektet
Stresspåverkan i projektet
Stresshantering på grupp/individnivå

Utbildningsmål: Förutom grundstenarna inom ledarskapet lär sig deltagarna att utvecklas och stärkas i ledarrollen för att kunna möta framtiden målinriktat. Att bidra till en bra samarbetskultur & positiv stämning. Deltagarna lär sig att få insikt i gruppdynamik samt hantera konflikter.

Utbildningen genomförs i Varberg

Du som är osäker om utbildningen är rätt för dig kontakta Tek Kompetens så hjälper vi dig.


Omfattning

16 timmar