Tillbaka till alla Utbildningar

Byggmiljösamordnare Bas P och Bas U

Kursen ger dig kunskap om arbetsmiljöansvaret och hur arbetsmiljöfrågorna skall beaktas från planering och projektering till utförandet vid ett bygg- och anläggningsprojekt.

Målgrupp

Byggherrar, Byggledare, Platschefer, Arbetschefer, Projektörer, Konsulter, Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljösamordnare m.fl.

Förkunskaper
Kännedom om projekterings-, bygg-, installations- eller anläggningsarbete.Innehåll

Den 1 januari 2009 började ändringar att gälla i arbetsmiljölagen och i föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, nya AFS 1999:3 (2008:16).

Utbildning BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare under planering och projektering av arbetet
Utbildning BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet av arbetet


Vid varje bygg-, anläggning- och installationsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär. Byggherren utser byggarbetsmiljösamordnaren.

De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011.

Byggherren kan överlåta hela sitt ansvar och alla sina arbetsuppgifter avseende arbetsmiljön till en uppdragstagare, en total- eller utförande entreprenör. Förutsättningen är att uppdraget utförs självständigt och att det finns ett skriftligt avtal om ansvarsöverlåtelsen.

I denna kurs går vi igenom:
•Grundläggande arbetsmiljökunskap
•Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöförordningen
•Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggande
•Arbetsmiljöansvar och straffansvar
•Arbetsgivare- och arbetstagaransvar
•Byggherre- och projekteringsansvar
•Upprättande av arbetsmiljöplan och förhandsanmälan
•Orientering om de föreskrifter (AFS:ar) som berör dig som BAS-U och BAS-P
•Kursen avslutas med ett kunskapsprov
•Efter kursen mejlas elektroniska dokument ut till Dig, mallar som du kan använda i Ditt arbete som BAS-P och BAS-U.


Efter genomgången kurs och kunskapsprov erhålls ett intyg som styrker Din kompetens.

Omfattning

8 timmar