Tufft år med tuffare företag

Tufft år med tuffare företag
Vi fortsätter att leverera coachning och expertkunskap.
De senaste 12 månaderna har satt djupa spår i företagen i Halland och flera undrar hur vi själva kunnat bedriva vår egen verksamhet, där kärnan ligger i just det fysiska mötet. Ett par månader in i 2020 så påverkades våra aktiviteter hårt av pandemirestriktioner och eftersom osäkerheten var stor så pausades många aktiviteter - dock inte allt.

TEK Catalyst är ett av våra EU-projekt vars syfte är att stötta de halländska företagen genom att identifiera behoven och pådriva utveckling. Utmärkande för processen i Catalyst är i samband med löpande coachning och expertkunskap:

1. NULÄGESANALYS
2. HANDLINGSPLAN
3. GENOMFÖRANDE

Vi på TEK anser det av vikt att företaget har en inriktning och helst en målbild för sitt utvecklingsarbete. Vi ser värde i att vara närvarande i det operativa flödet hos företagen då det ges många möjligheter till dialog om stora och små frågor som syftar till att hantera det som skaver för medarbetarna i deras arbete och att få bättre flyt i arbetet.

Vi vill i detta lyfta fram två resilienta företag som gjort en fantastisk utvecklingsresa 2020 och klivit in i 2021 starkt.

• • •

CAJOM PEPPARROT: FÖRÄDLING AV PEPPARROT OCH INGEFÄRA
Under 2019 var Cajom Pepparrot en del av ”Hallands Matgille” – ett EU-projekt med hållbarhet som fokusområde. Då bedrevs tillverkningen av produkterna naturskönt nere vi Kungsbackafjorden i anslutning till ägarnas gård, men ganska snart infann sig problematiken hur tillverkningen skulle kunna ökas på ett hållbart sätt. Här kom vårt utvecklingsprogram Catalyst in i bilden och vi genomförde en nulägesanalys, presenterade förslag till åtgärder och en handlingsplan. Under denna period fick Cajom möjlighet att flytta sin produktion - och även utöka sin produktion - från gården till det som tidigare var känt som Delikatessmejeriet i Fjärås.

Cajom fick därmed tillgång till mer funktionella produktionslokaler men utmaningen att identifiera befintliga och framtida flaskhalsar i sitt produktionsflöde samt hitta handlingsplaner för att åtgärda dem genom exempelvis ändrade arbetssätt, investeringar i maskinutrustning och automation finns förstås kvar.

DE 4 UTMANINGARNA FÖR CAJOM 2021 ÄR:
1. Öka volymer på konsumentmarknaden genom centrala avtal med de stora livsmedelskedjorna,
2. Utveckla fler ekologiska produkter,
3. Fortsätta jobba med befintliga produkter samt nyheter till restaurang & storkökskunder trots påverkan från pandemirestriktioner,
4. Effektivisera sin produktion och arbeta bort flaskhalsar samt skapa mer uthålliga arbetssätt i produktionen med hjälp av automation och produktionsteknik.

"Viljan och motivationen är stark inom Cajom och vi försöker matcha behoven som medarbetarna och ledningen har i sin strävan att förverkliga sina mål", säger Urban Thuresson, utvecklare på TEK Kompetens.

• • •

PRINTFORCE: ETT MODERNT TRYCKERI
Företaget var ett av många som fick permittera under 2020 och hade, innan de hoppade på Catalyst, väldigt begränsade kunskaper inom 5S*. För att höja kunskapsnivån genomförde personalen på Printforce en grundutbildning i 5S via Diploma utbildning, en e-utbildningtjänst som vi på TEK erbjuder. Att alla blev utbildade gav alla samma förutsättningar och att tala samma språk innan de fokuserade på ordning och reda i produktionen – flytta om för att få ett bättre flöde och ta bort allt icke nödvändigt. På så sätt kunde de utan problem installera en ny printer när den väl levererades.

”Det hade varit en cirkus om förarbetet inte hade gjorts”, säger David Stamming, som arbetar i produktionen och utsedd till till ansvarig för införandet av 5S. ”Vi kommer fortsätta att märka upp verktyg och sätta rutiner på saker och ting.” Kommunikation anser han har varit avgörande i projektet, såsom dagliga avstämningsmöten.

DE 4 UTMANINGARNA FÖR PRINTFORCE 2021 ÄR:
1. Fastställa och bibehålla rutiner kring 5S-arbetet genom att ha en 5S-timme en gång i månaden,
2. Ha rutiner för revision och utvärdering,
3. Papperslagret ska samordnas för att det ska vara lätt för alla att hitta och se status på lagret.

Kommunikation anser Printforce ha varit avgörande i projektet, såsom dagliga avstämningsmöten. Enligt David såg det inte så ljust ut innan de började med 5S.
”Detta har bidragit till en positivare stämning i arbetslaget. Vi har fått med personalen på förändringsresan och kreativa idéer har bara ökat. När vi gör förändringar är det tydligt att energi frigörs.”

*5S:En metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen.

• • •

CATALYST: NÄR BEHOVET ÄR ATT BLI MER EFFEKTIVA MED BEFINTLIGA RESURSER
Är utvecklingsprogrammet TEK Catalyst designat enbart för tillverkande industriföretag? Det visar sig att de aktiviteter vi genomför - och kanske främst hur vi genomför dem - även är mycket relevanta hos företag som erbjuder underhållstjänster till andra företag och tjänsteproducerande verksamheter som kan ha stor nytta av Catalyst.

Generellt sett har förstås pandemirestriktioner påverkat hur utvecklingsprogrammet kan stötta företagen och dess individer i utvecklingen av verksamheten där vi hittar angreppssätt som innebär utbildningar och introduktioner via nätet, personlig coachning av individer via teams, personlig coachning via ”promenader runt kvarteret” samt besök på företag efter kontorstid. Helt klart är att vi under 2021 fortsätter utforska och utveckla hur vi kan möta företagens behov på bästa sätt.
Tufft år med tuffare företag