FMEA - feleffektsanalys

Kursen ger dig grunderna att arbeta med feleffektsanalys - FMEA.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som behöver grundläggande kunskaper i FMEA - feleffektsanalys, t ex konstruktörer och produktionsplanerare.

Innehåll

FMEA är en systematisk metod att identifiera potentiella felrisker i en konstruktion eller en process, t ex avseende tillverkning.
Följande avsnitt behandlas:
När kan FMEA tillämpas?
Tillvägagångsätt med tvärfunktionella grupper.
begreppsförklaringar: felmöjligheter, feleffekt, felorsak, felsannolikhet, allvarlighetsgrad, upptäcktssannolikhet, risktal, kritiska parametrar.
FMEA - blanketten/mallen.
Skillnad mellan konstruktions-FMEA och process-FMEA.
Koppling till processkartläggning.
Förbättringar baserade på FMEA.
Praktiska övningar.

Omfattning

16 timmar